top of page

Kwaliteit

Het Begeleidingsproces

Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen is inzicht in het gehele cliëntproces benodigd; van aanmelding tot en met nazorg. Dit proces is hieronder uitgewerkt.

Wachttijd voor intake en behandeling

Na een doorverwijzing of het lezen van een informatiebrochure kunnen de ouders/verzorger van cliënten een
contactaanvraag indienen via de contactgegevens op de website. Hier kunnen zij ook informatie vinden over
eventuele wachtlijsten wanneer dat van toepassing is.

 

De aanmeldprocedure

De aanmelding kan worden ingediend door middel van het contactformulier op onze website, per mail of
telefonisch. Deze aanmelding kan ook afkomstig zijn vanuit de gemeente. Na de aanmelding neemt ‘’De Wijde
Wereld’’ binnen 48 uur contact op met de aanvrager. Tijdens dit telefoongesprek wordt de hulpvraag kort
besproken om te kijken of de dienstverlening aansluit bij de behoefte. Daarnaast worden een extra toelichting
gegeven op de te doorlopen procedure. Wanneer blijkt dat de hulpvraag aansluit bij onze expertise wordt er
een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

 

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt in ieder geval plaats met de cliënt en zijn ouders/verzorgers. Wanneer de verwijzing
vanuit de gemeente is ingegeven, zal daar ook de betrokken consulent bij aanwezig zijn. Tijdens het
intakegesprek wordt de hulpvraag verder uitgediept. We proberen een beeld te krijgen van de situatie en de
persoonlijkheid van de cliënt. Na afloop van het gesprek zullen we gezamenlijk besluiten of de hulpvraag
binnen of buiten de dienstverlening van “De Wijde Wereld” past.

 

  • Binnen expertise
    Er wordt aan de hand van de beschreven hulpvraag in samenspraak met de cliënt en ouders/verzorgers een
    begeleidingsplan opgesteld, met hierin smart geformuleerde termijn doelen. Er wordt maatwerk geboden en
    we stemmen goed af op wat er echt nodig is.

  • Buiten expertise
    Er wordt met de ouders/verzorgers en/of de gemeente gekeken naar alternatieven. Mogelijk kunnen we een passende oplossing aandragen bij een van de professionals binnen ons netwerk.

Start begeleiding

Na het positief afronden van het intakegesprek wordt een zorgovereenkomst opgemaakt. De begeleiding kan
van start gaan wanneer er een overeenkomst is op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of een
beschikking op basis van Zorg in Natura (ZIN). Tijdens de begeleiding wordt er intensief gewerkt aan de doelen
uit het begeleidingsplan. Deze worden om de drie maanden met betrokkenen geëvalueerd en indien nodig
bijgesteld. Wij dragen zorg voor een goede communicatie met onze cliënten en hun naasten. Indien van
toepassing en met toestemming van de cliënt houden wij korte lijntjes met overige disciplines, voor een
onderlinge goede samenwerking.

De voortgang met de begeleiding wordt gemonitord door regelmatig met elkaar in gesprek te treden. De
voortgang, effectiviteit en tevredenheid wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Met een
jaarlijks klanttevredenheidonderzoek wordt de tevredenheid formeel getoetst en vastgelegd.

 

Afsluiting/ nazorg

Wanneer de doelen zijn behaald, wordt de begeleiding afgesloten. De geboekte resultaten en mogelijke
vervolgstappen worden besproken en vastgelegd in een eindverslag. Wanneer er na afsluiting een nieuw
begeleidingstraject wordt gestart, dient het eindverslag als startpunt. Als deze begeleiding buiten de expertise
van ‘’De Wijde Wereld’’ valt, zal dit verslag met de verwijzer (na toestemming van de cliënt) besproken worden
om hen op weg te helpen.

bottom of page