top of page

Privacy

Privacyverklaring De Wijde Wereld

De Wijde Wereld is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze Privacyverklaring lezen hoe De Wijde Wereld met uw persoonsgegevens omgaat.

 

1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

De Wijde Wereld is een onderneming gericht op het bieden van een veilige woonplek, logeeropvang, dagbesteding en ambulante begeleiding voor kinderen, jongeren en gezinnen. Met betrekking tot haar bedrijfsactiviteiten gelden de volgende wettelijke kaders: 

 1. De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);

 2. De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

 

2. Omschrijving persoonsgegevens

De Wijde Wereld kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Wijde Wereld en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan De Wijde Wereld heeft verstrekt. De Wijde Wereld kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

 • Uw voor- en achternaam;

 • Uw adresgegevens;

 • Uw geslacht;

 • Uw telefoonnummer;

 • Uw e-mailadres;

 • Uw betalingsgegevens;

 • Uw IP-adres;

 • Gedragsgegevens;

 • Medische gegevens.
   

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen.

 

Uw persoonsgegevens kunnen door De Wijde Wereld worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomsten met u. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden verwerkt om het adres voor de levering van diensten vast te stellen, het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te laten plaatsvinden en om u op de hoogte te houden van de voortgang van de overeenkomst. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van De Wijde Wereld te optimaliseren en om de relatie met u (als klant) te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe diensten van De Wijde Wereld.
 

4. Marketingactiviteiten

De Wijde Wereld houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van haar bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van de opvraging van gegevens, die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

Tot slot kunnen gegevens worden gebruikt om de diensten van De Wijde Wereld onder aandacht te brengen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van de bedrijfsgegevens met foto’s van het evenement op de website of andere sociale mediakanalen (waaronder Facebook, LinkedIn en nationale hulpgids).

 

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

De Wijde Wereld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie punt 3). Het bewaren van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen oefenen en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 

6. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

De Wijde Wereld verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 
7. Beveiliging persoonsgegevens

De Wijde Wereld gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt De Wijde Wereld zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. De Wijde Wereld beschermt de aan hem/haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan het gebruik van wachtwoorden op de computer en wachtwoorden op de e-mailprogramma’s. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met De Wijde Wereld (zie punt 12 voor de contactgegevens).


8. Verwerking persoonsgegevens met derden

De Wijde Wereld verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De Wijde Wereld kan de persoonsgegevens van de derden die zij inschakelt uitwisselen met de opdrachtgever, waarvoor de ingeschakelde derde werkzaamheden zal gaan verrichten.  


9. Rechten van betrokkenen

De Wijde Wereld honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval De Wijde Wereld), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

 

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

 

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar info@dewijde-wereld.nl. De Wijde Wereld zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

10. Wijziging Privacyverklaring

De Wijde Wereld behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van De Wijde Wereld worden gepubliceerd: www.dewijde-wereld.nl.

 

11. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met De Wijde Wereld. Naast het recht om een klacht in te dienen bij De Wijde Wereld, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

 

 12. Contactgegevens De Wijde Wereld

‘’De Wijde Wereld’’ Coaching en Begeleiding                                         KvK-nummer: 71493751

Adres: Truus Oversteegenstraat 7                                                             E-mail: info@dewijde-wereld.nl

Postcode en plaats: 3417CM Montfoort                                                   Website: www.dewijde-wereld.nl

bottom of page