top of page

Incidenten

Incidentenprocedure De Wijde Wereld

Incidentenprocedure
Tijdens onze dienstverlening kan het voorkomen dat er een incident plaats vindt. Ondanks dat wij er natuurlijk
alles aan doen om vroegtijdig te signaleren en incidenten waar mogelijk te voorkomen. Voor incidenten is er een incidentenprocedure opgezet, waarin de verschillende acties worden omschreven en waarin wij ook hebben opgenomen op welke momenten er een verantwoordelijkheid is voor melding van het incident door de directie van inspectie voor de gezondheidszorg. Onderstaand beschrijven wij onze incidentprocedure:

1. Medewerk(st)er:

 • Stelt vast dat er een incident en/of gevaarlijke situatie heeft plaats gevonden;

 • Neemt direct de noodzakelijke maatregelen;

 • Legt het incident /de gevaarlijke situatie vast op het formulier ‘Incidentmelding’ en geeft deze af bij de directie (persoonlijk of per e-mail).


2. Directie:

 • Verzamelt elke maand de meldingen;

 • Neemt bij onduidelijkheden contact op met de melder;

 • Neemt de melding wanneer deze voldoet aan de criteria over in het Verbeterregister;

 • Archiveert het formulier ‘Incidentmelding’ binnen de hiervoor bestemde (digitale) map binnen het
  kwaliteitsmanagementsysteem;

 • Vult in het Verbeterregister de melding in voor zo ver mogelijk, waar nodig wordt de melder op de
  hoogte gebracht;

 • In de diverse overleggen komt de registratie standaard terug dus ook de gemelde incidenten;

 • Beslist of de melding nadere acties of overleg behoeft en sluit de melding hierna af.


3. Team-directie:

 • Loopt minimaal tweemaal per jaar het verbeterregister door en neemt incidenten uit dit register over
  in het risicoregister wanneer deze er nog niet in staan;

 • Bepaalt of een verdere risicoanalyse nodig is aan de hand van de risicoscore;

 • Beoordeelt de genomen maatregelen op effectiviteit.

Criteria verbeterregister

Meldingen worden in het verbeterregister opgenomen wanneer:
 

 • Er letsel is ontstaan, voor een cliënt of medewerker;

 • Wanneer dit besloten wordt door medewerkers of de directie
   

Door de directie wordt besloten of de meldingen ook bij het IGJ gemeld dienen te worden. Om het melden van
incidenten te bevorderen worden ingediende meldingen niet gebruikt als input voor functioneringsgesprekken.
Wel worden de meldingen gebruikt bij de jaarlijkse RI&E.

Nazorg
Na een incident of calamiteit kan het voor zowel cliënt als medewerker waardevol zijn extra nazorg te ontvangen.
Bij incidenten is de nazorg voor medewerkers veelal in de overleggen waarin het incident aan bod komt en op het moment zelf door de aanwezige eindverantwoordelijke. Wanneer een cliënt merkbaar betrokken is geweest wordt aan de hand van het incident op initiatief van en onder verantwoordelijkheid van de directie passende nazorg gegeven. Een calamiteit kan voor zowel cliënt, bezoeker als medewerker grote traumatische gevolgen hebben. Daarom wordt na een calamiteit altijd met medewerkers gesproken, al dan niet gezamenlijk. De cliënt en bezoeker worden al dan niet met de nodige zorg tegemoetgekomen. Voor de omgang met calamiteiten is het calamiteitenplan opgesteld.


Definitie melding inspecties
‘’De Wijde Wereld’’ is verplicht om melding te maken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
of de gemeentelijk toezichthouder, wanneer er een calamiteit of geweld in de zorgrelatie heeft plaatsgevonden (volgens artikel 1 van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). Hieronder worden de definities van de
verplichte meldingen weergegeven.

Definities voor een calamiteit of seksueel misbruik (welke gemeld moet worden bij de inspectie)

Calamiteit

Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorgen die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.

Geweld in de zorgrelatie

Seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede geweld jegenseen cliënt, door iemand die in dienst of in opdracht van een instelling of opdrachtnemer vaneen instelling werkzaam is, dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende hetetmaal of een dagdeel in een accommodatie van een instelling verblijft.

Voor het indienen van een melding bij de Inspectie maakt  ‘’De Wijde Wereld’’ gebruik van het digitale
meldingsformulier van IGJ.

Meldingen moeten binnen 72 uur na constatering worden ingediend bij IGJ. Meldingen bij de gemeentelijk
toezichthouder worden via het meldingskanaal van de toezichthouder ingediend. Dit is afhankelijk van de
betrokken gemeente.

bottom of page